Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla działek 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno (rejon Kaszubskiej Drogi) Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla działek 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno (rejon Kaszubskiej Drogi)

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów Zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.

Wyłożenie w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 22 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 12:00 w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie (remiza OSP), ul. Kościerska 2A, 83-330 Żukowo. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uwagi do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu planu i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 058 355 08 21 lub 058 685 83 69.

Ogłoszenie dot. wyłożeniu projektu planu dostępne jest na stronie:
https://bip.zukowo.pl/a,81283,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-prze.html

Projekt planu dostępny jest na stronie:
https://bip.zukowo.pl/a,81324,projekt-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-7292-7293-i-779-obreb-c.html

Szczegóły

Wersja:
Wielkość616.82 KB
Pobrany0
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2021-04-20
Dodany przezJWiercinska
Data modyfikacji2021-05-15
Zmieniony przezJWiercinska

This is only a simple document without a file.