Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

JWiercinska

Fot. Wiesław Majka

Poniżej ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Żukowo.
Link do ogłoszenia:
https://bip.zukowo.pl/a,83921,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-zasad-i-warunkow-.html

Burmistrz Gminy Żukowo zawiadamia, na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 503 z późn.zm.)  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Żukowo. 

Wyłożenie w/w projektu uchwały odbędzie się w dniach od 22 grudnia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (
www.bip.zukowo.pl). 

Uwagi do w/w projektu uchwały należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2023 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.
W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu planu i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 058 355 08 21 lub 058 685 83 69.