Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29 października 2021r. zawiadamiające o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów mas ziemnych na działce 541/13 przy u Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29 października 2021r. zawiadamiające o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów mas ziemnych na działce 541/13 przy u POPULARNY

Żukowo, dnia 29.10.2021 r.

ŚR.6220.8.2021.MLF

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust.1, art.34, art.35, art.37, art.75 ust. 1 pkt. 4 i art. 79 ust.1  ustawy z dnia 3  października   2008   r. o udostępnianiu  informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów mas ziemnych na dzialce numer 541/13 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo, składania uwag i wniosków w formie pisemnej ustnej lub elektronicznej w terminie 30 dni od da publikacji ninieiszego Obwieszczenia.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne zostało podjęte z chwilą przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać w tutejszym Urzędzie, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żukowie.

Kompleksowa dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, przechowywana jest w pokoju numer 38 Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 i dostępna do wglądu, dla wszystkich zainteresowanych w godzinach pracy tutejszego Urzędu (pn. 7:30-17:00, wt., śr. 7:30-15:30, cz. 7:30-15:00, pt. 7:30-14:30).

Dodatkowo na stronie internetowej www.zukowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w Publicznym wykazie informacji o ochronie środowiska w 2021 rok, zamieszczone zostało obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzeniu uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Stosowna decyzja wydana wstanie po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Żukowo działając na podstawie art. 77 w/w ustawy w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 i pkt 83 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) wystąpił pismem z dnia 29.10.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku w sprawie wydania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia raz opinii w/postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Wywieszono dnia 23.11.2021r.

Szczegóły

Wersja:
Wielkość346.71 KB
Pobrany136
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2021-11-27
Dodany przezJWiercinska
Data modyfikacji2021-11-27
Zmieniony przezJWiercinska

Pobierz