Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.119.2017.MW z dnia 5.12.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.119.2017.MW z dnia 5.12.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda POPULARNY

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie w/w projektu miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 13 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach rozwiązaniami odbędzie się dnia:

8 stycznia 2020 r. o godz. 11:00; MPZP dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda;

w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, w sali nr 7.

Uwagi do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

Szczegóły

Wersja:
Wielkość571.32 KB
Pobrany402
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2019-12-30
Dodany przezJWiercinska
Data modyfikacji2019-12-30
Zmieniony przezJWiercinska

Pobierz