Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla centrum Chwaszczyna oraz dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla centrum Chwaszczyna oraz dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda. POPULARNY

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów Zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pJrt. 2-J i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chwaszczyno Centrum" dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej;
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda;

Wyłożenie w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko  odbędzie  się  w dniach  od  3 lipca  2020  r.  do  24  lipca  2020  r.,  w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Rcferat Urbanistyki  i Nieruchomości, ul. Gdańska 48, 83-  330 Żukowo, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projcktach rozwiązaniami odbędzie się w dniach:

  • 14 lipca 2020 o godz. 10:00; MPZP "Chwaszczyno Centrum" dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej,
  • 14 lipca 2020 r. o 12:00; MPZP dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczone go ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda;

w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie (remiza OSP), ul. Kościerska 2A, 83-330 Żukowo. Uwagi do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzeiuiego oraz prognoz oddziaływania na środowisko należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Żukowo.

W związku z zagroźeniem epidemicznym COVID- 19 zapoznanie się z formą. papierową przedmiotowego projektu planu i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 058 685 83 69

Szczegóły

Wersja:
Wielkość616.82 KB
Pobrany347
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2020-07-03
Dodany przezJWiercinska
Data modyfikacji
Zmieniony przez

Pobierz