Oficjalna strona Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
Katalog dokumentów Rady Sołeckiej Chwaszczyna
Szczegóły pliku
WNIOSEK NR 1 do uchwały nr 4 o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. WNIOSEK NR 1 do uchwały nr 4 o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. POPULARNY

Załącznik do uchwały nr 4/2016 Zebrania Wiejskiego sołectwa Chwaszczyno z dnia 15 września 2016 roku.

Załącznik

do uchwały nr 4/2016
Zebrania Wiejskiego
sołectwa Chwaszczyno

z dnia 15 września 2016 roku

WNIOSEK NR 1

o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 r.

(na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim
– Dz. U. poz.301 z późn. zmianami)

na realizacje przedsięwzięć:

1)    Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb proporcjonalnie
na wskazane ulice w Chwaszczynie: Kaszubska Droga, Sambora I, Sobiesława I, Szafirowa, Rewerenda.

Koszt przedsięwzięcia: 40 000 zł

2)    Wykonanie dokumentacji, zakup oraz ułożenie płyt yomb w Chwaszczynie na ulicy Mickiewicza.

Koszt przedsięwzięcia 34 000 zł

3)    Zaprojektowanie i utwardzenie w technologii asfaltowej części
ul. Tuchomskiej/Prusa w Chwaszczynie (Dz Nr. 486/21; 493/2 oraz 486/20)

Koszt przedsięwzięcia: 20 000 zł

Uzasadnienie od pkt 1 do 3: Wskazane ulice stanowią główne drogi dojazdu do intensywnie zabudowanej budynkami mieszkalnymi części Chwaszczyna, stąd istnieje uzasadniona potrzeba ich utwardzenia, przez asfaltowanie ulic z pełną infrastrukturą podziemną oraz położenie płyt betonowych yomb na pozostałych drogach. Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo przez usprawnienie dojazdu służbom ratunkowym. Utwardzenie ograniczy także bieżące koszty utrzymania drogi. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi Gminy w zakresie rozwoju oraz poprawa infrastruktury drogowej (w tym parkingów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych) oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

4)    Zakup 7 kompletów ubrań specjalnych (spodnie + kurtka) wykorzystywanych do prowadzenia przez OSP w Chwaszczynie akcji ratowniczych i gaśniczych.

Koszt przedsięwzięcia: 23 000 zł

Uzasadnienie: Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie sprawuje na terenie naszego sołectwa ochronę przeciwpożarową, podejmując akcje ratownicze i gaśnicze w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Akcje te prowadzone są najczęściej w bardzo trudnych warunkach, stwarzających realne zagrożenie dla ratowników.
By strażacy mogli bezpiecznie i swobodnie nieść pomoc potrzebującym, konieczne jest wyposażenie ich w ubrania specjalne, spełniające stosowne wymogi dla tego rodzaju sprzętu. Zgodnie z szacunkowymi wyliczeniami, przedstawionymi przez dystrybutora firmy „ROSENBAUER” dla ubrań specjalnych typu „FIRE MAX II” przy zastosowaniu obowiązującej 23% stawki VAT, za kwotę 23 000 zł możliwy jest zakup 7 kompletu ubrań specjalnych. Przedsięwzięcie jest zgodne z głównymi kierunkami rozwoju gminy
w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy mieszkańcami a instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

5)    Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bursztynowej, Jeziornej oraz Szafirowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia.

Koszt przedsięwzięcia: 13 428,19 zł

Uzasadnienie: Wykonanie projektu oświetlenia przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie podniesienia atrakcyjności osiedleńczej gminy poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej. Zrealizowane zadanie własne gminy to planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

6)    Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania do zainstalowania przy ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie lub
w przypadku braku możliwości realizacji przy innej gminnej drodze publicznej wzdłuż trasy przejazdu autobusu szkolnego.

Koszt przedsięwzięcia: 4 500 zł

Uzasadnienie: Na terenie sołectwa Chwaszczyno funkcjonuje gminna linia autobusowa, służąca w głównej mierze dowożeniu dzieci i młodzieży do szkoły. Większość przystanków nie została wyposażona w wiaty przystankowe. Dodatkowo przy drogach gruntowych często nie zostają wydzielone miejsce na bezpieczny postój dzieci oczekujących na autobus. Sukcesywne wyposażenie przystanków w wiaty wraz
z wybrukowaniem przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób oczekujących na przyjazd autobusu oraz poprawi estetykę otoczenia przystanków. Potrzeba montażu kolejnych wiat przystankowych wynika ze zgłaszanych problemów podczas spotkań osiedlowych oraz wprost ze złożonego wniosku przez mieszkańców okolic ulicy Kaszubskiej Drogi, uzasadniających wskazaną lokalizację przystanku ilością dzieci korzystających z tego miejsca. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne gminy
w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie programu operacyjnego ‘Infrastruktura Techniczna
i Środowisko’; cel operacyjny: ‘Podniesienie atrakcyjności osiedleńczej gminy poprzez budowę i modernizację infrastruktury technicznej’.

7)    Zakup materiałów i montaż min. 2 lamp na istniejących słupach przy
ul. Mickiewicza w Chwaszczynie na odcinku od nr 63 do nr 107 oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 4 000 zł

Uzasadnienie: Wykonanie oświetlenia przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa. Zadanie jest zgodne ze Strategią Gminy w zakresie sukcesywnego uzbrajania w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Zrealizowane zadanie własne gminy to planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

8)    Zakup i montaż min. 2 stojaków rowerowych do zainstalowania w centrum Chwaszczyna (proponowane lokalizacje dz. nr 425/3, 835/8, 813/4, 892/1, 892/2, 713/1, 713/2, 800/2) oraz wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 1 500 zł

Uzasadnienie:

Sołectwo Chwaszczyno jest dużym i rozległym sołectwem. Najdalsze rejony miejscowości są oddalone od centrum o ok. 4 km. Mieszkańcy Chwaszczyna nadal chętnie korzystają z rowerów jako środka do poruszania się po terenie sołectwa.
W centrum brakuje jednak stojaków na rowery aby móc bezpiecznie pozostawić rowery, szczególnie w okolicach punktów handlowych. Potrzeba montażu stojaków została zgłoszona podczas warsztatów dotyczących wspólnego planowania przestrzeni
w Chwaszczynie. Zostały też wskazane proponowane lokalizacje przy punktach handlowych w centrum albo w okolicy szkoły. Ze względu na brak terenów gminnych
w ścisłym centrum uzyskano wstępne zgody właścicieli wskazanych działek, aby stojaki mogły zostać zamontowane na tych terenach. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie programu operacyjnego ‘Turystyka i Kultura’; cel operacyjny: ‘Dostosowanie zasobów gminy do potrzeb turystyki i rekreacji’.

9)    Wynajęcie min. 5 atrakcji dla dzieci podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie ZSPiPG w Chwaszczynie.

Koszt przedsięwzięcia: 6 000 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma celu między innymi prezentację lokalnych artystów tworzących w języku kaszubskim, którzy kierują swoją ofertę dla najmłodszych. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału dzieci, młodzieży oraz innych mieszkańców Chwaszczyna w spotkaniu o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Zadanie wpisuje się w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji kaszubskich. W organizacje tego wydarzenie zaangażowani są głównie rodzice. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy w zakresie wspierania inicjatyw społeczności lokalnej oraz zwiększaniu aktywności społecznej mieszkańców.

10) Organizacja VIII Festynu Kaszubskiego na terenie sołectwa Chwaszczyno,
w szczególności wynajem sceny, oprawy muzycznej oraz wszystkie koszty związane z realizacja tego zadania.

Koszt przedsięwzięcia: 5 000 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma celu przegląd dorobku lokalnych artystów tworzących
w języku kaszubskim. Jest lokalnym świętem wszystkich mieszkańców Chwaszczyna. Służy poprawie życia mieszkańców poprzez umożliwienie udziału w spotkaniu
o charakterze kulturalnym. Zadanie wpisuje się w główne kierunki rozwoju jako pielęgnacja tradycji kaszubskich. Zadanie jest zgodne z celami strategicznymi gminy
w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Kaszub.

11) Promocja sportowego trybu życia poprzez uprawiania karate olimpijskiego World Karate Federation (WKF). Koszty organizacji weekedowych zajęć dla mieszkańców Chwaszczyna, na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Chwaszczynie, w szczególności koszty wynagrodzenia, transportu, noclegu, wyżywienia trenerów.

Koszt przedsięwzięcia: 3 750 zł

Uzasadnienie: Przedsięwzięcie ma na celu promocje sportowego trybu życia poprzez uprawianie olimpijskiej dyscypliny sportu karate WKF. Zadanie wpisuje się kierunki działania gminy w zakresie wspierania kultury fizycznej. Służy wszystkim mieszkańcom poprzez udział dzieci, młodzieży oraz dorosłych w treningu rekreacyjnym, samoobrony lub zaawansowanym treningu olimpijskim. Celem oprócz zdrowego trybu życia jest wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz prewencji w sytuacjach zagrożenia. Przedsięwzięcie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie programu operacyjnego ‘Turystyka i Kultura’; cel operacyjny: ‘Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji’.

12) Organizacja i przeprowadzenie Ligi Mini siatkówki Chwaszczyńsko- Starogardzkiej na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Chwaszczynie. Zakup min. 10 pucharów, min. 30 medali, min. 10 nagród rzeczowych, poczęstunek dla min. 30 osób.

Koszt przedsięwzięcia: 1 500 zł

Uzasadnienie: W bieżącym roku szkolnym nastąpi inauguracja ligi mini siatkówki Chwaszczyńsko- Starogardzkiej. Ma ona na celu propagowanie uprawiania sportu wśród młodzieży oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Ważnym celem tego przedsięwzięcia jest również promocja naszej miejscowości i gminy w województwie pomorskim oraz rozwój lokalnej oferty sportowej.

13) Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Noworocznego o Puchar Dyrektora Szkoły
w minisiatkówce chłopców na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 39 sztuk medali, 3 statuetek, pucharów
i  dyplomów, min. 30 nagród rzeczowych oraz poczęstunek dla min. 30 osób.

Koszt przedsięwzięcia: 1 310 zł

Uzasadnienie: Przeprowadzenie corocznego turnieju w mini siatkówce chłopców klas IV, V, VI szkoły w Chwaszczynie. Turniej ma na celu propagowanie uprawiania sportu oraz zasad zdrowej rywalizacji wśród młodzieży. Zadanie jest zgodne z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci i młodzież
z Chwaszczyna.

14) Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Noworocznego o Puchar Dyrektora Szkoły
w minisiatkówce dziewcząt na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 39 sztuk medali, 3 statuetek, pucharów
i  dyplomów, min. 30 nagród rzeczowych oraz poczęstunek dla min. 30 osób.

Koszt przedsięwzięcia: 1 310 zł

Uzasadnienie: Przeprowadzenie corocznego turnieju w mini siatkówce dziewcząt klas IV, V, VI szkoły w Chwaszczynie. Turniej ma na celu propagowanie uprawiania sportu oraz zasad zdrowej rywalizacji wśród młodzieży. Zadanie jest zgodne z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci i młodzież
z Chwaszczyna.

15) Organizacja i przeprowadzenie Turnieju Młodzika dla uczniów Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 6 pucharów
i nagród rzeczowych oraz poczęstunek dla minimum 30 uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 970 zł

Uzasadnienie: Szkoła w Chwaszczynie co roku organizuje turniej siatkarski dla uczniów szkół gimnazjalnych naszej gminy. Ma ona na celu propagowanie uprawiania sportu wśród młodzieży oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Zadanie jest zgodne z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci i młodzież z Chwaszczyna.

16) Organizacja i przeprowadzenie III Maratonu Piłki Siatkowej dla uczniów gimnazjum
Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 9 medali i pucharów oraz min. 10 nagród rzeczowych.

Koszt przedsięwzięcia:  436 zł

Uzasadnienie: Maraton Piłki Siatkowej odbywa się na początku roku szkolnego i trwa całą noc. Polega na rywalizacji pomiędzy drużynami gimnazjalistów naszej szkoły. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie wśród młodzieży uprawiania sportu, poszerzania zainteresowań a przede wszystkim integracja uczniów całego gimnazjum. Zadanie jest zgodne z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci i młodzieży z Chwaszczyna.

17) Organizacja i przeprowadzenie III konkursu gminnego dla uczniów klas VI „Strefy klimatyczne Ziemi" na terenie Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 18 nagród rzeczowych dla laureatów oraz poczęstunku dla uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 400 zł

Uzasadnienie: Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI szkół podstawowych  naszej gminy. Ma na celu propagowanie wśród młodzieży wiedzy przyrodniczej, biologicznej i geograficznej a także kształtowanie umiejętności współzawodnictwa między uczniami. Przedsięwzięcie wpisuje się w zadania własne gminy w zakresie edukacji ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Żukowo w zakresie wspierania edukacji ekologicznej i promocji postaw proekologicznych.

18) Organizacja i przeprowadzenie "Dnia Sportu" w Zespole Publicznego Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie - turniej siatkówki plażowej dla uczniów
i ich rodzin. Zakup min. 12 medali i pucharów dla uczestników.

Koszt przedsięwzięcia: 348 zł

Uzasadnienie: Przy szkole w Chwaszczynie powstało boisko do siatkówki plażowej. Planuje się organizację corocznego rodzinnego turniej siatkówki plażowej, który
w zeszłym roku cieszył się dużym powodzeniem. Boisko z całym wyposażeniem jest obiektem otwartym i dostępnym przez cały sezon dla wszystkich mieszkańców Chwaszczyna i okolic. Zadanie jest zgodne z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców Chwaszczyna.

19) Organizacja i przeprowadzenie Biegu Rodzinnego w ramach Festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie. Zakup min. 15 nagród rzeczowych dla uczestników biegu.

Koszt przedsięwzięcia: 300 zł

Uzasadnienie: W ramach zabawy na Festynie Rodzinnym organizowanym corocznie przy ZPGiSP w Chwaszczynie z okazji Dnia Dziecka nauczyciele wychowania fizycznego organizują bieg, którego uczestnikami są mieszkańcy Chwaszczyna i okolic. Fundusze wydatkowane są na zakup upominków dla uczestników biegu. Zadanie jest zgodne
z wizją rozwoju lokalnej oferty sportowej. Oferta jest skierowana do wszystkich chętnych dzieci i młodzież  z Chwaszczyna.

Całkowity koszt wszystkich przedsięwzięć: 161 752,67 zł

Szczegóły

Wersja:
Wielkość71.44 KB
Pobrany732
Język
Licencja
Autor
Strona www
Cena
Dodany2016-09-22
Dodany przezJWiercinska
Data modyfikacji2017-02-13
Zmieniony przezJWiercinska

Pobierz